افاضات ثنای 3 ساله:

- ثنا!کدوم دایی رو بیشتر دوست داری؟

- دایی ...(همسری بنده!!!)

اون یکی دایی ناراحت!!!

مامان ثنا جهت ماست مالیزاسیون:عوضش ثنا همیشه میگه زندایی لیلا رو بیشتر دوست دارم!!!(زندایی لیلا جاری ما میباشد!)

- ثنا : نخیییییییییییرم!من زندایی سمانه مم خیلی دوست دارم!!!

زندایی سمانه به زندایی لیلا:شیطاناز خود راضی