ساعت 6: هه هه هه فک میکنه من اسک×لم!هنوز 6ه!آخ جون نیم ساعت دیگه وقت دارم!

6.15 : انقده زنگ بزن بترکی!کو تا 6.5؟؟؟

6.30:ااااااااااااااااااااااااه!چه زود 6.5 شد.خفه هم نمیشه!

6.45:ای بابا!دیگه اتوبوس رفت!بزار تا 7 که رند بشه!!!!پا میشم! 

7:ای خدااااااااااااااااااااااااااا!این چه زندگییییییییییییییییییییییییه آخهههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گریه

و این داستان 5  روز در هفته تکرار میشود!!!

قندک بانو نوشت :نازنین جان من هستم.همه دور خیز واسه  6 قلو ها!!!یا علی...

6 قلو نوشت:خاله جیگرتون و بخوره دیگه ادا در نیارید.سالم بمونید و اینقده مارو خون به جیگر نکنید.آفرین خاله جونیا!!!