آقای فرهادی تشکر تشکر.

"روزگار جوانی "و "داستان یک شهر" چه سرانجام خوبی داشتن.خدارو شکرتو این وانفسا کمی خوشحال شدیم.

ولی "درباره الی" یه چیز دیگه بود.قبول ندارین؟