با هم کنتاکتیم.لپ تاپ رو پامه اومده نشسته کنارم.

میگه:دلم برات تنگ شده.

هیچی نمیگم.

میگه :شنیدی؟گفتم دلم برات تنگ شده.

میگم:خوشبحالش.

میگه :کی و میگی؟

میگم : دلت.

میگه:تو چی ؟لااقل بگو دل منم!

میگم :نشنیدی میگن دروغ گو دشمن خداست؟

میگه:دروغ مصلحتی که میتونی بگی.

میگم:زندگی ما که از اولشم دروغ مصلحتی بود.بی خیاااااال!خوب دل منم!!!

دیگه هیچ چی نمیگه...