شما تا بحال اتوبوس خصوصی سوار شده اید؟باید موقع پیاده شدن کرایه را حساب کرد.حالا دو حالت دارد یا پولت اسکناس درشت است که باید راننده بقیه اش را خرد بدهد یا پول خرد است که میدهی و پیاده میشوی.

اینجانب هرگاه  اسکناس دارم و کرایه میدهم راننده با اخم و طلب کاری میخواهد که من کنار بایستم تا او کرایه دوستان دیگر را حساب کند و وقتشان را نگیرد و سر فرصت باقی پول مرا بدهد.خوب میایستییییییییییم!

هرگاه نیز پول ما خرد است و دوست قبلی اسکناس دارد و باید بایستد کنار و وقت مارانگیرد باز ما می ایستیم تا راننده باقی ۵ هزاری او را بدهد و بعد منت بگذارد و ١۵٠  تومان را از ما بگیرد و...