این دو بیت رو پیشاپیش برای روز زن داشته باشید:

مرد آمد و دردی به دل عالم شد

از روز ازل قسمت زنها غم شد

در دفتر خاطرات حوا خواندم

جانم به لبم رسید که آدم ، آدم شد.

خوش به حال حوا که بالاخره تونست آدمش کنه...