آخرین اس ام اس از جناب همسر:صبحها که تو خونه تنهام اینقدر غریبیم میگیره!!!اونجوری دلم بیشتر واست تنگ میشه خیلی خیلی دوست دارم!

من الآن :مژهخجالتآخه سابقه نداشته!!!فک کنم بخاطر روز مرد داره دون میریزه..منم که گوشام دراز!!!

***این هفته صبحها خونه س و عصر میره سر کار تا شب...