دوست عزیزم فاطمه زهرای مهربان!

 تولدت هزار بار مبارک.

از این راه دور بوسه های پر از عشقم رو بپذیر.ماچ