وقتی در ایرانی قویترین مردانش امنیت ندارند فاتحه زنان و دخترانش را بخوانیم...