برای تزیین حیاط و ...داشتیم بادکنک باد میکردیم.بچه جغله هارو هم جمع کردیم هم ساکت شن هم فوت کنن!کیمیا دختر پسر خالم - که همسن زندگی ماست-بعد از اینکه چند تارو باد کرد یهو برگشت خیلی با خنده و ذوق گفت:من همه بادم و خالی کردم تو اینا!!!نیشخند